Bliss-Bret

Čo je pre nás vo firme prioritné, je individuálny prístup k zákazníkom a zároveň silný servis. Zákaznícke riešenia pre našich klientov vrá­ tane automatizácie/robotizácie procesov, sú pre nás kľúčovým faktorom. Z pohľadu našich klientov to nie sú len technicky odladené li­sy a podávacie linky, ale aj dlhodobý servis a stála vzájomná komunikácia.

Neodmysliteľnou súčasťou firmy je know­how, ktoré je uložené v na­ šich archívoch, ale najmä v ľuďoch a ich prístupe k práci, ktorá je kľúčom k výrobe kvalitných a spoľahlivých strojov. Tieto skúsenosti sme využili aj u nášho posledného klienta.

  • screenshot20231002at105837.png
  • screenshot20231002at105846.png
 

Splnenie náročných požiadaviek

S požiadavkou zvýšenia vlastnej konkurencieschopnosti, sebestačnosti a kvality sa na nás obrátil slovenský zákazník a postavil nás pred problém kontinuálneho lisovania bočných a strešných panelov na skladové kon­tajnery.

Klientom je stredne veľká firma, ktorá sa špecializuje na výrobou vyso­ kohodnotných skladových kontajnerov v rôznych veľkostiach a v tomto segmente má už viac ako 25 rokov skúseností.

Pre zákazníka sme navrhli a dodali výrobnú linku, ktorú tvorí hydraulic­ ký lis 2PHS250 s výkonom 250 ton s podávacími robotmi ABB a auto­ matizáciou Siemens pre kontinuálnu výrobu. S klientom sme priebežne komunikovali technické riešenia, aby výsledný produkt zodpovedal jeho vlastným požiadavkám a kritériám. Súčasťou návrhu výrobnej linky je aj odoberacia a dvojitá stohovacia stanica, ako aj podávací/vyťahovací CNC manipulátor pripojený priamo k lisu.

Bočná poloautomatická výmena nástrojov slúži na optimalizáciu času ich výmeny, vyššiu bezpečnosť operátorov a zlepšenie ergonómie obsluhy. Vhodným rozmiestnením jednotlivých komponentov linky v priestore sme umožnili klientovi vykladanie a nakladanie nástrojov vysokozdviž­ ným vozíkom bez nutnosti použitia žeriavovej techniky.

  • screenshot20231002at105859.png
  • screenshot20231002at105911.png

Univerzálny systém aj pre budúce aplikácie

Na alternatívne využitie výrobnej linky v budúcnosti sú priemyselné ro­ boty vybavené systémom automatickej výmeny uchopovačov. Univer­ zálny systém výstupného uchopovača, ktorý bol navrhnutý pre aktuálnu výrobu, umožňuje manipulovať so všetkými veľkosťami a tvarmi panelov bez nutnosti jeho výmeny.

Spoľahlivý odber vstupných rovných plechov zo stohu umožňuje vhod­ ne skonštruovaný separátor, ktorý oddelí aj naolejovaný vrchný plech pomocou dýz, prísaviek a vhodného pohybu tak, aby robot spoľahlivo odobral práve jeden plech.

Hydraulický lis s celkovou kapacitou 2 500 kN je vybavený CNC podáva­ cími/vyťahovacími manipulátormi na zabezpečenie nepretržitej výroby. Keď vstupný ABB robot umiestni plech na podporný stôl, dve podávacie úpinky uchopia tento plech a zatlačia ho do hydraulického lisu. Potom sa plech pri každom prelisovaní čiastočne vytvaruje do požadovaného tvaru.

Celkový počet lisovacích krokov v produkčnom cykle nastavuje ope­ rátor na 19“ dotykovej Siemens HMI obrazovke. Na opačnej strane li­ su dve úpinky vyťahovacieho manipulátora prevezmú sformovaný plech od podávacích úpiniek a ukončia výrobný cyklus vyťahovaním finálne­ ho produktu v jednotlivých krokoch na nosný stôl. ABB robot na výstupe produkčnej linky umiestni hotový výrobok do stohu.

Na každý druh výrobku platí rôzny počet prelisov, rôzna veľkosť panelov a z toho vyplývajúce rôzne dráhy robotov a lisovacích cyklov. Na rých­ le nastavenie novej výroby sú jednotlivé výrobné procesy uložené v PLC knižnici a operátor niekoľkými klikmi na HMI vyvolá z pamäte konkrétny druh výroby, podľa ktorého sa mu nastavia všetky potrebné výrobné pa­ rametre linky.

Samotný hydraulický lis 2PHS250 je vybavený bezpečnostnými sys­ témami a všetky nebezpečné pohyby na lise, ako napríklad spadnu­ tie barana, sú zabezpečené dvojitou hydraulickou a dvojitou elektrickou kontrolou: Snímače, zdvojené tlakové ventily a spínače. Ak je to potreb­ né, lis sa zastaví a obsluha je navádzaná k odstráneniu poruchy textami v alarmových hláseniach (monitorovanie teploty oleja a chladiaceho mé­ dia, monitorovanie výkonu, sledovanie prúdu, kontrola polohy, kontrola ohrevu, hydraulické preťaženie, koncové spínače na mechanických a hy­ draulických osách, atď.).

V barane lisu bol nainštalovaný na žiadosť klienta aktivátor razenia dier, ktorý je plne ovládaný programom a jeho aktiváciu možno na­ staviť na HMI.
Súčasťou lisu je aj servisná plošina v hornej časti lisu, ktorá umožňuje komfortnú údržbu lisu a lepší prístup k hydro jednotke.

  • screenshot20231002at105926.png
  • screenshot20231002at105939.png

Stohovanie sa realizuje dvoma bunkami, čo umožňuje operátorom odber hotových panelov bez odstavenia výrobného procesu. Pri stohovaní ABB robot plní bunku A až do vopred nastaveného počtu kusov. Pri dosiah­ nutí požadovaného množstva panelov v bunke A sa presunú mechanic­ ké pohyblivé dvere z bunky B k bunke A tým znemožnia vstup robota do priestoru bunky A, zároveň sa uvoľní priestor bunky B. Robot pokračuje v stohovaní do bunky B vďaka čomu je operátor pri odoberaní hotových výrobkov chránený mechanickou zábranou pred akýmkoľvek úrazom zo strany robota.

Dodávka stroja je len začiatok

Pre nás sa starostlivosť o klienta predajom lisu nekončí. Tým sa celý pro­ ces začína. V Bliss­Brete veľmi dbáme na náš servis. V prípade servisnej činnosti, všetky zariadenia servisujú naši ľudia priamo z výroby. K stro­ jom štandardne inštalujeme vzdialenú správu, ktorá umožňuje naším programátorom vzdialené pripojenie na diagnostiku chýb, prípadne na opravu menej závažných porúch stroja, čo významne skracuje reakčný čas servisu.

V Bliss­Brete sa riadime heslom ,, Bez kvality nie je budúcnosť“.

  • screenshot20231002at105950.png
  • screenshot20231002at110007.png